پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و حقوق بیمه

پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و حقوق بیمه

در این پاورپوینت به بررسی قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و حقوق بیمه پرداخته می شود. این قوانین و مقررات چارچوبی را برای فعالیت صنعت بیمه ایجاد می کنند و موجبات امنیت و آرامش خاطر افراد را فراهم می کنند.

انواع بیمه

 1. بیمه های اجتماعی Social security Insurances
 2. بیمه های بازرگانی Private or Merchantry Insurances

تفاوت بین بیمه های اجتماعی و بازرگانی  :

 • اجباری  بوده و  بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد، یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب میشوند و از سوی دیگر خود کمتر به فکر تامین آینده و معیشت خویش هستند.
 • قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما میپردازد( 23%) و درصد کمتری را بیمه شده (7%) پرداخت میکند.
 • برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین میگردد، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.

انواع بیمه های بازرگانی

در یک تقسیم بندی کلی بیمه های بازرگانی را به سه دسته تقسیم می کنند.

 • بیمه های اموال
 • بیمه های اشخاص
 • بیمه های مسئولیت و خاص

تعریف عقد و انواع آن

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

 • عقد لازم
 • عقد جایز
 • عقد منجز
 • عقد معلق

تعریف عقد بیمه

ماده یک قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می نماید:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده براو را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.

متعهدرا بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

تعاریف مهم در بیمه های بازرگانی

 • بیمه گر: شخصی است حقوقی که طبق قانون به عملیات بیمه گری اشتغال می ورزد.
 • بیمه گزار :  شخصی است حقیقی و یا حقوقی که تقاضا وپیشنهاد بیمه را تکمیل نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه  می باشد و با شرکت بیمه قرارداد بیمه را منعقد می کند.
 • بیمه شده : در بیمه های اشخاص ، شخصی است که حیات و سلامت او موضوع قرارداد بیمه است.
 • مورد بیمه:  مال ، شیء و یا مسئولیتی است که بیمه نامه بر آن واقع شده است .
 • ذینفع/استفاده کننده بیمه نامه : شخص یا اشخاصی که منافع بیمه نامه به آنها تعلق می گیرد .  مشخصات آنان نیز در بیمه نامه ذکر گردیده است.
 • حق بیمه  : حق بیمه وجهی است که بیمه گذار می بایست در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد .
 • دوره انتظار: دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.
 • مورد بیمه: شخص، شی و یا مسئولیتی است که بیمه نامه بر آن واقع شده است .
 • مبلغ بیمه شده:  ( سرمایه بیمه نامه ) مبلغ بیمه شده (در بیمه اموال) ارزش واقعی شی مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه خسارت بپردازد.
 • خسارت یا غرامت: عبارتست از زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه ایجاد می‌شود .
 • مدت بیمه : مدت بیمه فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای تعهد بیمه‌گر است.
 • فرانشیز  : به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که جبران آن به عهده بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.
 • خطر یا موضوع بیمه شده : رویدادی است که در صورت وقوع آن بیمه‌گر موظف به انجام تعهد خود می‌گردد .
 • بیمه‌ نامه: بیمه‌نامه سندی است که با توجه به قانون و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تنظیم شده و از طرف بیمه‌گر در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد .

ویژگیهای عقد بیمه

عقد بیمه ، عقدی است لازم

براساس ماده 185 قانون مدنی، عقدی لازم است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته  و طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی ازعقد می باشند مگر درموارد معینه.

عقد بیمه، عقدی است لازم، یعنی بیمه گر و بیمه گزار پس ازوضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر درمواردی که قانون معین کرده.
# بطور کلی هر عقدی لازم است مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن آن وجود داشته باشد.

بیمه ، عقدی الحاقی ( تحمیلی ) است
بیمه عقدی الحاقی (تحمیلی ) است  چرا که قرارداد بیمه از پیش توسط بیمه گر تهیه شده است و بیمه گزار با تکمیل شرایط اختصاصی فرم، به آن ملحق می شود.
* عقد بیمه ، عقدی است که از طرف بیمه گزار منجز و از طرف بیمه گر معلق است .

طبق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف برامر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
عقد بیمه هم به محض انعقاد، ازطرف بیمه گزار منجز است و انجام تعهد بیمه گزار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط وموکول به امردیگری نیست. اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق، یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد.
تازمانی که خطر واقع نشده بیمه گر هم تعهدی ندارد که انجام دهد.

بیمه ، عقدی اتفاقی است

یعنی انجام تعهد بیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد.
در این حالت نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است و بیمه گر در صورتی تعهدخودرا انجام خواهد داد که خطرموضوع بیمه تحقق یابد  ،
مساله اتفاقی بودن عقد بیمه ، نه تنها وجه تمایزعقد بیمه از سایر عقود است، بلکه احتمالی بودن تعهد اساس کاربیمه به ویژه مبنای تعیین حق بیمه است .

بیمه ، عقدی مستمر است

یعنی اجرای این دسته از عقود مستلزم صرف وقت است .
در عقود مستمر تعهدات طرفین قرارداد در مدت زمان نسبتاٌ طولانی به اجرا گذاشته می شود . ( اجاره)

بیمه ، عقدی است دو طرفه و معوض

عقد بیمه ، عقدی است دوطرفه، یک طرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گزار و معوض است چون مابه ازاء تعهد یک طرف، تعهد طرف دیگر است.

بیمه ، عقدی است مبتنی بر حسن نیت

ازآنجا که کاربیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت دربیمه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. ( عدم بازدید اولیه منازل مسکونی )
* هرچه بیمه گذار می گوید درست است مگر اینکه خلاف آن هنگام خسارت اثبات گردد .

فهرست مطالب پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و حقوق بیمه

تاریخچه بیمه در ایران
انواع بیمه
تعریف عقد و انواع آن
تعاریف مهم در بیمه های بازرگانی
ویژگیهای عقد بیمه
شرایط اساسی عقد
بیمه نامه و مندرجات بیمه نامه
شرایط خصوصی بیمه نامه
موارد حقوقی اصول حاکم بر قرار دادهای بیمه
اصلی ترین تعهدات بیمه گذار در قراردادهای بیمه
پایان قرارداد بیمه
فسخ از طرف بیمه گر
مسئولیت بیمه گر
اصول اساسی حاکم بر قراردادهای بیمه
ساختار صنعت بیمه
مجمع عمومی
وظایف و اختیارات مجمع عمومی
شورای عالی بیمه
وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه
بیمه گری
مقررات مختلف
قانون بیمه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 85

فرمت فایل: پاورپوینت