پاورپوینت کار گروهی و مهارت های رهبری اثربخش

پاورپوینت کار گروهی و مهارت های رهبری اثربخش

در این پاورپوینت مفاهیم، اهمیت و چالش های کار گروهی و مهارت های رهبری اثربخش مورد بررسی قرار گرفته است. این پاورپوینت برای مدیران، کارمندان و دانشجویان رشته های مدیریت و روانشناسی می باشد.

مقدمه

انجام کارها بصورت گروهی و جمعی از نیازهای اصلی محیط های کاری عصر کنونی است. این نیاز با توجه به پیدایش کارهای چند مهارتی و همچنین جایگزین شدن ساختارهای غیر سلسله مراتبی  به جای ساختارهای سنتی سازمانی ، روز به روز نیز افزایش  می یابد .

در این دوره ، مبانی مشارکت بعنوان اساس کار جمعی ، بستر وشرایط کار گروهی و تیمی ، مشخصات مربوطه و نهایتا راهنمائیهای لازم و ضروری برای تشکیل گروه و تیم و همچنین هدایت بهتر انها ارائه شده است .

رقابت پذیری در سطح ملی

رقابت پذیری درسطح ملی یا کشور عبارتست از درجه توان یک ملت (کشور) در تولید محصولات و خدماتی که امکان عرضه آنها به بازارهای بین المللی وجود داشته و از آن طریق بتوانند ثروت و درآمد شهروندان خود را افزایش دهند.

رقابت پذیری در سطح بنگاه

رقابت پذیری درسطح بنگاه یعنی کارایی و توانایی سازمان درتامین و برآورده ساختن نیازها و خواستهای مشتریان درمقایسه با محصولات و خدمات بنگاه های مشابه که به میزان ارزشی که محصولات سازمان برای مشتری خلق می کنند، وابسته است.

تعریف مشارکت

مشارکت عبارت است از درگیر ذهنی و عاطفی افراد در موقعیتهای گروهی که آنان را بر می ا نگیزد تا برای دستیابی به اهداف گروهی یاری داده و قبول مسئولیت نمایند و در مقابل تغیرمقاومت نداشته باشند .

ذهن درگیر :

انجام کار با توجه به دقت به مضمونی و چرایی کار در رابطه با نحوه انجام و نتیجه حاصله از کار .

کار درگیر :

 • انجام کار با توجه به دستورات و روشهای معمول ، متداول و موجود کار بدون توجه به دقت به مضمون و چرایی و نتیجه نهایی کار .
 • ارزشهای کلیدی برای ایجاد یک فرهنگ کیفی موفق
 • همه ما درتمام موارد (سازمان،تامین کننده،مشتری) با هم هستیم.
 • وجود هیچ بالادست و زیردستی مجاز نیست.
 • وجود یک ارتباط باز و صادقانه حیاتی است .
 • افراد باید به اطلاعات درخصوص عملیات دسترسی داشته باشند.
 • تمرکز باید بیشتر روی فرایندها معطوف باشد نه افراد .
 • هیچ موفقیت و شکستی وجود ندارد ، فقط باید تجربه اندوخت .

تعریف گروه

گروهی هستند با دانش ، مهارت و قابلیتهای خاص که بصورت گروهی بر روی مشکلات تعریف شده و تحت مدیریت واحد کار می کنند و ارائه راه حل می نمایند .

بستر سازی برای کار گروهی

 1. فرهنگ سازی و تغییر نگرش مدیران و کارکنان .
 2. تغیر ساختار سازمانی (از سنتی به مستطح – مشتری گرایی و فرآیندی) .
 3. توسعه منابع انسانی بصورت استراتژیک .
 4. آموزش مستمر کارکنان (در جهت اهداف) .
 5. طراحی مکانیزمهای انگیزشی در کارکنان .
 6. طراحی سییستم های ارزیابی عملکرد برای کارکنان و سازمان.

قواعد بنیادین دربهبود عملکرد گروه کاری

 • ایجاد فضای آزاد برای مشارکت اعضاء بدون داشتن پیش فرض
 • اعتماد و احترام متقابل با بکارگیری نگرش مثبت در اداره امور تیم
 • درهنگام ارایه بازخور، سازنده و درپی کسب تجربه باشید
 • شناخت یکدیگر و توافق روی هدف مشترک ( ایجاد یک زبان و نگاه مشترک)
 • تعریف و تعیین محدودیتها و انتظارات – مسئولیتها و اختیارات
 • توافق روی قوانین اصلی ( چارچوب توافقی تیم)
 • راهبری قوی  درکنار تقسیم کارها و مشارکت اعضاء و ترتیب تدارکات
 • رعایت اصل 3صاد (صداقت ، صمیمیت ، صراحت) در تیم
 • هم مشارکت کنید و هم نظارت و از فرصتها بخوبی استفاده کنید.

انواع گروه ها

 1. هیات های بررسی :  یک گروه وظیفه ای چند جانبه است که معمولا توسط مدیر ارشد سازمان با ماموریت مشخص ایجاد می شود .
 2. گروه های بخشی :  گروهی است که توسط مدیر یک بخش یا قسمت بمنظور حل مسائل داخلی تشکیل می شود و اعضای آن عموما ازکارکنان بخش هستند.
 3. دوایر کنترل کیفیت :  گروهی است که بصورت مستمر و داوطلبانه تشکیل شده و فعالیت می کند وانتخاب موضوعات به عهده خود گروه می باشد.
 4. گروه های بهبود : گروهی داوطلبانه و چند وظیفه ای  است که در سطوح مختلف تشکیل شده و موضوعات ویژه را بررسی می نماید . گروههای بهبود بر حسب ضرورت تشکیل مشوند اما دوایرکنترل کیفی بطور طبیعی فعالیت میکنند.

کار گروهی اثر بخش

موفقیت هرگروهی بستگی به افرادی دارد که آن را تشکیل می دهند . مهمترین عواملی که روی پویایی افراد یک تیم اثر می گذارد شامل موارد زیر است :

 1. ایجاد انگیزة تیمی
 2. برقراری ارتباط مؤثر
 3. رفع تعارض در گروه
 4. رفع ناهمگونی گروه

گزینه های ایجاد انگیزه در گروه

 • پاداشهای پولی و معمولی
 • انتصاب و  بهبود مسئولیتهای شغلی
 • بهبود محیط کاری
 • درگیر سازی و مشارکت
 • فعالیتهای اجتماعی و ارتباطی
 • تقدیر و سپاس در جمع به دلیل توفیق
 • ایحاد مسئولیت افزوده
 • ایجاد فرصتهای برابر رشد

ناهمگونی در گروه

احتمالاً افراد مثل هم نیستند ، مثل هم فکر نمی کنند ، ارزشهای یکسانی ندارند. در هر حال هر گروهی با افراد گوناگون چالشهایی پیش رو دارد. برای درک اعمال و تفکر دیگر اعضای گروه رو ی دو فرآیند زیر تمرکز کنید:

فرآیند 1- تفسیر رفتار :

 1. رفتار خود و دیگران را توصیف کنید ، نه ارزیابی.
 2. علت اصلی رفتار هر عضو را بیابید.
 3. به دنبال وجوه اشتراکتان باشید، خود را جای او تصور کنید.

فرآیند 2 – اتخاذ راه حلهای مناسب :

 1. راه حلهای مناسب را شناسایی کنید
 2. راه حلها را ارزیابی و بهترین را انتخاب کنید
 3. اطلاعات بدست آمده را تسهیم کنید.

کـار تـیمی

تیم ها کمک می کنند تا اهداف افراد همسو شده و از اتلاف در سیستمهای مدیریتی اجتناب شود.
تیم سازی باعث می شود گردش اطلاعات و انگیزه مشارکت در سازمان تقویت شده و خلاقیت های کارکنان جایی برای شکوفایی پیدا کند و نگرش بهبود مستمر شکل عملی تری بخود بگیرد.

ویژگیهای تیم

 1. اعمال راهبری جمعی  و هدف مشترک
 2. ایجاد اتمسفر اعتماد و احترام متقابل
 3. مکمل بودن اعضاء به لحاظ دانش تخصص و تجربه
 4. اعمال کنترل داخلی و بهبود مستمر فعالیتها
 5. یادگیری، تکامل اعضاء ازطریق اندیشه وعمل همگانی
 6. بررسی مشکل از زوایای گوناگون با مهارتهای مختلف
 7. ارتقاء توانمندیهای فردی در گفتگوهای جمعی
 8. قابلیت اجرایی مطلوب راه حلها با مشارکت همه افراد

انواع تیم

 1. تیم های بررسی و پیشنهاد دهنده کار .
 2. تیم های انجام دهنده کار  .
 3. تیمهای هدایت کننده و مدیریت کار .

الزامات و عوامل موفقیت کار تیمی

 1. وجود بسترهای مناسب کار تیمی در سازمان .
 2. انتخاب موضوع (مساله) مناسب برای کار تیمی .
 3. انتخاب اعضا مناسب برای تیم .
 4. رشد و تکامل مناسب (تیم) .
 5. رهبری (سازماندهی) مناسب تیم .

فهرست مطالب پاورپوینت کار گروهی و مهارت های رهبری اثربخش

اهداف
مقدمه
آرمانهای سازمانی
رقابت پذیری
مفهوم ارزش
تعریف مشارکت
ارزشهای کلیدی برای ایجاد یک فرهنگ کیفی موفق
تعریف گروه
انواع گروه ها
کـار تـیمی
ویژگیهای تیم
الزامات و عوامل موفقیت کار تیمی
مزایای کار تیمی
آفات کار تیمی
عومل پویایی کار تیمی
تـعارض چیست ؟
شش گام برای رفع تعارض
تصمیم گیری
اجماع چیست ؟
هدایت و رهبری گروه
خصوصیات رهبران
نکات کلیدی در گروه های کاری
رویکرد حل مساله در بهبود عملکرد سازمان
چهارده کلید طلایی بهبود مستمر
تمرین کار تیمی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 85

فرمت فایل: پاورپوینت