پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

پرسشنامه استاندارد راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری یک ابزار خودسنجی است. که به طور عمده برای ارزیابی جهت گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده آنها از انواع راهبردهای یادگیری طراحی شده است .

نسخه کامل این پرسشنامه که توسط پینت ریچ و همکاران 1990 تدوین شده است دارای 80 ماده است. و سه مولفه انگیزش ، راهبردهای یادگیری و راهبرهای مدیریت منابع را شامل می شود و هر یک از مولفه ها هم از چند مقیاس فرعی تشکیل شده است .

پایایی و روایی پرسشنامه
در این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ثبات درونی و از مدل بیشترین درست نمایی برای تعیین پارامتر جامعه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که ضریب آلفا بین عوامل ، مثبت و نسبتا بزرگ بود. همچنین همبستگی های معنی داری میان عوامل و رتبه های درسی دانشجویان وجود داشت. آزمون نیکویی برازش هم نشان داد که برازندگی داده های ورودی نسبتا خوب است.

مشخصات پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

روایی و پایایی: دارد (با منبع معتبر)
تفسیر و شیوه نمره گذاری : دارد
ابعاد (مولفه): دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص نشده است)‌
نوع فایل: پی دی اف PDF
تعداد صفحات: 17
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: PDF