پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند

پرسشنامه ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند مهاجران و قلعه ای شامل 28 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

مدرسه هوشمند : مدرسه ای است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه ای و شبکه ای انجام می شود. و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. (توکلی،1388: 54، نقل از حسن زاده،1393).

زیرساخت های فناوری اطلاعات: کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه ای و شبکه ای انجام می شود. و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. (یوسف زاده،1387: 45، نقل از حسن زاده،1393).

محیط یاددهی- یادگیری : شیوه وروش آموزشی مدارس هوشمند دیداری – شنیداری بوده تا زمینه رشد همه جانبه استعدادهای دانش آموزان را تدارک ببینند. و با تلفیق، به جای استفاده ابزاری از فناوری اطلاعات و یا ارائه واحد مستقل فناوری در کنار سایر واحدهای درسی،. نسبت به کارآمد و اثر بخش نمودن نظام آموزشی اقدام می شود. (یوسف زاده،1387: 45، نقل از حسن زاده،1393).

مدیریت مدرسه : کلیه فرایندهای مدرسه ی هوشمند از پشتیبانی سیستم های رایانه برخوردار هستند. و اتوماسیون فرایندها (خودکارسازی) به طور کامل در مدرسه اجراشده است. (یوسف زاده،1387: 45، نقل از حسن زاده،1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

مدرسه هوشمند : در این تحقیق منظور از مدارسه هوشمند قلمرو تحقیق است که از ابزارهای الکترونیکی. و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد.

زیر ساخت های فناوری اطلاعات:در این تحقیق با استفاده از سوال های 1-2-3-4-5 پرسشنامه زیرساخت های فناوری اطلاعات عملیاتی می شود.

مدیریت مدرسه: در این تحقیق با استفاده از سوال های 6-7-8-9 پرسشنامه زیرساخت های فناوری اطلاعات عملیاتی می شود.

محیط یاددهی- یادگیری: در این تحقیق با استفاده از سوال های 10-11-12-13-14 پرسشنامه محیط یاددهی- یادگیری عملیاتی می شود.

سیستم یکپارچه رایانه ای: در این تحقیق با استفاده از سوال های 15-16-17-18 پرسشنامه سیستم یکپارچه رایانه ای عملیاتی می شود.

توانمندسازی معلمان: در این تحقیق با استفاده از سوال های 19-20-21-22 پرسشنامه توانمندسازی معلمان عملیاتی می شود.

ارتباط یکپارچه رایانه ای مدارس: در این تحقیق با استفاده از سوال های 23-24-25 پرسشنامه ارتباط یکپارچه رایانه ای بادیگر مدارس عملیاتی می شود.

سیستم مدیریت مدرسه: در این تحقیق با استفاده از سوال های 26-27-28- پرسشنامه سیستم مدیریت مدرسه عملیاتی می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (حسن زاده، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(حسن زاده، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 28 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD