پرسشنامه رهبری تغییر Herold Fedor Caldwell & amp Liu

پرسشنامه رهبری تغییر Herold Fedor Caldwell & amp Liu

پرسشنامه استاندارد رهبری تغییر Herold Fedor Caldwell & amp Liu در سال 2008 طراحی شده است و شامل 7 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
رهبری تغییر : رهبری تغییر به اینجا و اکنون اشاره می کند، با تمرکز بر نوع خاصی از تغییر که در حال اجرا می باشد. و اینکه رهبر از نظر تاکتیکی چگونه آن را مدیریت می کند. (Herold., Fedor., Caldwell, & Liu, 2008)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از رهبری تغییر نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 7 گویه ای پرسشنامة رهبری تغییر می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (Herold., Fedor., Caldwell, & Liu, 2008) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (Herold., Fedor., Caldwell, & Liu, 2008) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه رهبری تغییر Herold Fedor Caldwell & amp Liu

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 7 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD