پرسشنامه نگرش اینترنتی تسائی

پرسشنامه نگرش اینترنتی تسائی

پرسشنامه استاندارد نگرش اینترنتی تسائی

پرسشنامه نگرش اینترنتی تسائی ابراهیمی اردکانی دارای 18 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نگرش : از جمله تعاریفی که شاید جامع تر از بقیه باشد، تعریف کمبرت و همکاران (1964 به نقل از مسعودی، 1390) است. “نگرش عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد،. گروه ها و موضوع های اجتماعی وسیع تر، هر گونه حادثه ای در محیط فرد”.

نگرش اینترنتی : از آن جایی که یکی از بارزترین جلوه های فن آوری های آموزشی جدید رایانه ها هستند،. طی چند دهه اخیر توجه پژوهشگران معطوف به آن ها شده و تاکنون مقیاس های معتبر و شناخته شده ای در سراسر دنیا . برای سنجش نگرش نسبت به کاربرد رایانه در گروه های متفاوت آزمودنی ها ساخته و اعتباریابی شده است. ( به نقل از ابراهیمی اردکانی، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق نگرش اینترنتی نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه نگرش اینترنتی تسائی (2001) کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ابراهیمی اردکانی (1391) به منظور احراز روایی،. ضرایب همبستگی بین نمرات هر بعد با گویه های تشکیل دهنده ی آن مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که ضریب همبستگی بین نمرات هر بعد با گویه های مربوط به آن در بعد سودمندی اینترنت از 76/0 تا 85/0،. در بعد نظارت از 58/0 تا 81/0، در بعد عاطفی از 52/0 تا 80/0 و در بعد رفتاری از 62/0 تا 80/0 نوسان داشت. (0001/0 ≥ P) که نشان گر روایی قابل قبول ابعاد این ابزار بود.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش ابراهیمی اردکانی(1391) ضریب آلفای کرونباخ . برای ابعاد پرسشنامه نگرش اینترنتی ، در جدول ذیل آمده است، که نشانگر پایایی قابل قبول ابعاد پرسشنامه بود.

مشخصات پرسشنامه نگرش اینترنتی تسائی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 18 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD