• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
THC دلتای 9 تترا هیدرو کانیبول عنصر فعال درون شاهدانه است تأثیرات روان گردانی حشیش مشابه ماری جوانا است اما انواع حشیش با یکدیگر متفاوت