• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
رفتار مصرف کننده به مطالعه گرایش خرید مصرف کنندگان اشاره دارد فردی که برای خرید می رود لزوما به خرید محصولات مشخصی را بصورت ناگهانی و بی دلیل متوقف