• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
نظريه آشوب در دهه هاي اخير جز پژوهش هاي علمي رشته هاي گوناگون مانند فيزيک و رياضي قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ريشه در برداشت هاي اوليه انسان