آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی

در این آزمایش هدف اندازه گیری آستانه اختلاف طبق قانون وبر است و آشنایی با این آستانه است.

تعریف مفهومی آزمایش
پژوهشگران پیشین عمدتاً به اندازه گیری آستانه های مطلق و آستانه های اختلافی پرداخته اند. تحقیقاتی که برای اندازه گیری آستانه مطلق در مجموعه ای از کیفیّت های حسّی انجام گرفته، نشان می دهد. که آستانه مطلق، بی ثبات تر از آن چیزی است که در ابتدا پیش بینی می شد؛. زیرا شدّت محرکی که برای هر فردی دقیقاً قابل درک می باشذ، درکوشش های مختلف اندکی تفاوت دارد. و تعداد پاسخ هایی که از تعداد زیادیکوش حاصل می شود،. منحنی ویژه ای را نشان می دهد که «تابع ساکوفیزیک» نام دارد و این تابع نشان می دهد.

که نقطه ی میانی مشخصی بین ادراک و عدم ادراک محرک، وجود ندارد. و همین دلیل آستانه ی مطلق را باید به گونه ی دیگری تعریف کردو امروزه معمولا آستانه ی مطلق به کمک شدّت محرکی تعیین می شود. که احتمال ادراک و عدم ادراک آن، مساوی است. به عبارت دیگر، شدّت شدت محرکی که در 50 درصد موارد ادراک می شود. آستانه حسی مفهوم اساسی در پسیکوفیزیک است.

اگرچه این مفهوم را اولّین بار فیلسوفی به نام هربارت در سال 1824 به کار برده است، ولی بدون شک،. وبر فیزیولوژیست بین سالهای 1824 و 1850 این مفهوم را برای نشان دادن رابطه میان تغییرات محرّک و احساس به کار برده است. او عملاً نشان داد که برای مفهوم احساس اختلاف یا تفاوت میان دو تحریک باید حداقل شدت محرک میان انها احساس شود ( آستانه اختلافی). برای اینکه موجود زنده بتواند به محرک های ضعیف پاسخ دهد. یا اینکه دو محرک ضعیف را متمایز از یکدیگر احساس کند، باید شدت محرک به اندازه ای باشد که بدن حساسیت نشان دهد. (آستانه مطلق احساس).

روایی و پایایی

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل).

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).( روایی درون فایل).

مشخصات آزمایش آستانه اختلافی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 3
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD