پاورپوینت ‌تئوری سازمان رابینز

پاورپوینت ‌تئوری سازمان رابینز

تئوری های مدیریت پیشرفته
اهداف کلی و جایگاه درس :
مطالعه ساختار و طراحی کلام از دیدگاه کلان
آشنایی با مفاهیم سازمان و مدیریت به منظور کاربرد بالقوه مسائل و تئوری های سازمان و فرآیندهای مدیریتی شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، هماهنگی و کنترل و نظارت

فصل اول کلیات
هدف : تعریف سازمان ، ساختار ، طراحی سازمان و تئوری های مربوطه

برخی تعاریف اساسی
سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقیق هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.

ساختار سازمان چیست؟
ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.
پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعدا سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحد های سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند.

طراحی سازمانی چیست؟
اصطلاح سوم ما ( طراحی سازمان) بر جنبه مدیریت تئوری سازمان تاکید دارد. طراحی سازمان به نحوه ساخت و تغییر ساختار، برای تحقق اهداف سازمانی اشاره می کند.
در ساختن یک ساختار، آنچه مورد استفاده قرار می گیرد نقشه یا سند مشابه ای است که نمودار سازمانی نام دارد.

تئوری سازمان چیست؟
با توجه به تعاریف قبلی ذکر شده، تعریف تئوری سازمان، بنظر مشکل نمی آید، تئوری سازمان رشته ای است که ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد . تئوری سازمان به هر دو جنبه تشریحی و تجویزی این رشته می پردازد.

مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتاری سازمان
رفتار سازمانی ، دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروهای کوچک تاکید دارد. بر رفتار درون سازمانها، عملکرد افراد، کارکنان و متغیر های نگرشی نظیر بهره وری کارکنان، غیبت در کار، جابجائی در کار و رضامندی شغلی بیشتر، متمرکز است.

چرا تئوری سازمان را مطالعه می کنید؟
سازمانها، شکلهای مهم موسساتی هستند که در جامعه ما وجود دارند. پدیده ای را که با زندگیمان گره خورده.
مهمترین دلیل برای مطالعه تئوری سازمان این است که شما می خواهید در آینده مدیر شوید ، لذا گذراندن دوره ای در این زمینه ضروری است.
دلیل شما برای تئوری مطالعه سازمان، کسب رتبه ای با دریافت گواهینامه ای باشد.

روشهای مختلف دهگانه نگریستن به سازمانها:

 1. پدیه های عقلائی که اهدافی را دنبال می کنند.
 2. ادتلاف ذیفع های قدرتمند.
 3. سیستم های باز .
 4. نظامهای تولید کننده مفهوم ساز
 5. سیستم های بهم پیوسته منعطف
 6. سیستمهای سیاسی
 7. ابزار تسلط یا حاکمیت
 8. واحد های پردازش اطلاعات
 9. زندانهای روح
 10. قرار دادهای اجتماعی

استعاره زیستی
به سازمانها، به مثابه پدیده هایی نظیر درختان، حیوانات یا موجودات بشری ( که فرض خواهیم کرد که شما بطور منطقی با آنها آشنائید) که حیات دارند و زندگی می کنند، نگاهی بیندازیم.

تعریف یک سیستم
سیستم عبارتست از اجزاء بهم پیوسته و مرتبط بهم که به نحوی تنظیم گردیده اند که یک کل مجزای از تک تک ازاجزاء را بوجود می آورند. جوامع بشری نوعی سیستم اند. اتومبیل ها، گیاهان و بدن انسانها نیز نمونه هایی از انواع سیستم ها هستند. این سیستم ها، داده هایی را بدست می آورند سپس از تغییر و تبدیل آنها ، ستاده هایی را تولید می کنند.

انواع سیستم : معمولاً سیستم ها را به سیستم های باز و بسته طبقه بندی کرده اند.
یک سیستم کاملا بسته سیستمی است که هیچ نوع انرژی از منابع خارجی دریافت نکرده و هیچ نوع انرژی را به خارج از خود ساطع نمی کند.
سیستم باز، تعامل پویای سیستم را با میحط نشان می دهد.

ویژگی های یک سیستم باز
همه سیستم ها دارای سه عنصر نهاده، فرایند تبدیل و ستاده اند. سیستم ها مواد اولیه، انرژی، اطلاعات و منابع انسانی و نظائر اینها را دریافت می کنند و آنها را به کالا ها، خدمات، منابع، مواد زاید و غیره تبدیل می کنند.

 1. آگاهی از محیط
 2. بازخور
 3. ویژگی دورانی
 4. آنتروپی منفی
 5. وضعیت ثبات
 6. حرکت به سوی رشد و توسعه
 7. تعادل بین فعالیت های نگهدارنده و انطباقی
 8. همپایانی

اهمیت دیدگاه سیستمی:
چهار چوب مفیدی ارائه می دهد که به مدد آن دانشجویان می توانند مفهوم سازمان را درک کنند.
سازمان را به عنوان یک کل که مشتمل بر سیستم های فرعی متعدد و اجزاء مرتبط بهم است مورد توجه قرار دهند.

دیدگاه سیستمی همه مدیران را ترغیب می کند تا محیطی را که بر فعالیت های سیستم آنا تاثیر می گذارد مشخص نموده و آنرا بشناسد. همچنین به مدیران کمک می کند تا سازمانها را به عنوان الگوهای با ثبات همراه با مرزهای مشخص ببینند.
نهایتاً اینکه توجه مدیران را به داده های مختلف و پردازش داده ها بصورتی گوناگون به منظور نائل شدن به اهداف ، هدایت می کند.

دیدگاه چرخه حیات
سازمانها متولد می شوند و رشد می کنند و سرانجام می میرند. هر روز سازمانهای جدیدی بوجود می آیند، در همین زمان روزانه صدها سازمان دست از فعالیت شسته و هر گز دوباره شروع به فعالیت نمی کنند.

تعریف چرخه حیات
چرخه حیات به یک الگوی تغییر قابل پیش بینی اشاره می کند. ما نیز چنین مطرح که می کنیم سازمانها دارای چرخه حیات بوده و از طریق گذراندن یک سلسله مراحل و تغیرات متوالی و معین در طی زمان تکامل می یابند.

نام درس : تئوری های مدیریت پیشرفته
نام منبع :‌تئوری سازمان
تالیف : استیفن رابینز
ترجمه : دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 264

فرمت فایل: پاورپوینت