پرسشنامه احساس بی­قدرتی

پرسشنامه احساس بی­قدرتی

پرسشنامه استاندارد احساس بی­قدرتی

پرسشنامه احساس بی­قدرتی شامل 9 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
احساس بی قدرتی: احساس بی قدرتی نوعی بیگانگی است که فرد احساس می کند. در وضعیت های اجتماعی و کنش متقابل خود تاثیر گذار نیست. به عبارتی احساس بی قدرتی عبارت از این تصور است که فرد احتمال می دهد. که عمل او بی تاثیر باشد و نتایج مورد انتظار او را برآورده نسازد. (محسنی تبریزی، 1370؛ به نقل از احمدی بجستانی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از احساس بی قدرتی نمره ای است. که آزمودنی ها از پرسشنامه محقق ساخته احساس بی قدرتی به دست می آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی بجستانی (1393) محاسبه روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری به دست آمد. به این صورت که پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان توسط پژوهشگر ترجمه شد، روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش احمدی بجستانی (1393)، به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. که طبق نتایج پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

مشخصات پرسشنامه احساس بی­قدرتی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 9 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD