پرسشنامه سنجش نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین

پرسشنامه سنجش نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین

پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین (برخط)

پرسشنامه سنجش نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین (برخط) عبدالعلی زاده شامل 17 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سودمندی استنباط شده (فایده) : سودمندی استنباط شده، به عنوان «درجه ای که یک عضو سازمان باور دارد. که استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود خواهد داد» تعریف شده است. در محدوده یک سازمان، کارکنان عموماً برای ارائه عملکرد مناسب به وسیله افزایش حقوق،. ترفیع، پاداش و سایر تشویقات مورد حمایت قرار می گیرند. سیستمی که برداشت از فایده آن بالاست، به این ترتیب، سیستمی است. که کاربر به وجود رابطه مثبتی بین استفاده و تاثیر در عملکرد و پیامدهای آن اعتقاد دارد. (دیویس و اولسون، 1995).

نگرش : نگرش به عنوان احساس مثبت یا منفی فردی، در مورد انجام رفتار مورد نظر تعریف می‌شود. (فیش‌بین و آجزن، 1975).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق نگرش مشتریان پست بانک نسبت به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین (برخط). با استفاده از پرسشنامه ای که بدین منظور تهیه شده است محاسبه می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبدالعلی زاده (1391) شد و برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه،. پرسشنامه در اختیار چندین تن از اساتید دانشگاه و صاحب نظران قرار گرفت. و از آنها خواسته شد در خصوص سنجش متغیرهای مورد بررسی توسط سوالات مندرج در پرسشنامه، اظهار نظر کنند. اصطلاحاتی که توسط این صاحب نظران و اساتید محترم راهنما و مشاور پیشنهاد شد. در تنظیم پرسشنامه نهایی لحاظ شده و روایی پرسشنامه تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عبدالعلی زاده (1391) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به شرح زیر محاسبه شده است.

مشخصات پرسشنامه سنجش نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط) (عبدالعلی زاده،۱۳۹۱ )

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 17 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD