• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول
کارکرد گرایی ساختاری در نظام اجتماعی تالکوت پارسونز تالكوت پارسونز 1902 – 1979 جامعه شناس آمريكايي يكي از بزرگترين نظريه پردازان قرن بيستم