بررسی رابطه آگاهی جنسی و رضایت زناشویی

بررسی رابطه آگاهی جنسی و رضایت زناشویی

بررسی رابطه آگاهی جنسی و رضایت زناشویی

مقدمه مقاله
رضایت زناشویی برآوردی از میزان شادکامی و خشنودی موجود در رابطه، میزان تلاش در جهت موفقیت آمیز بودن آن و نیز فراوانی تعارضات تجربه شده در رابطه می باشد (اسپانیر Spanier،۱۹۷۶ ، به نقل از چوب فروش زاده،۱۳۸۹) رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در رابطه زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد(سینها [۲]و ماکرجی sinha & mukerjee ،۱۹۹۱، به نقل از میراحمدی زاده،۱۳۸۲)

در خصوص عوامل مختلفی که می توانند بر رضایت زناشویی تأثیر گذار باشند تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است و پژوهشگران به علل مختلفی اشاره کرده اند. یکی از عواملی که طبق تحقیقات می تواند بر روی رضایت زناشویی تأثیر بگذارد مسائل جنسی زوجین می باشد.

کرستوفر و اسپیجر(۲۰۰۰)(به نقل از چوب فروش زاده،۱۳۸۹) معتقدند که رضایت جنسی با میزان بالایی از رضایت زناشویی مرتبط است.

از آنجایی که در مورد تأثیر رضایت جنسی بر روی رضایت زناشویی تحقیقات زیادی انجام گرفته بود، در این پژوهش قصد داریم تا میزان ارتباط آگاهی جنسی را بر روی رضایت زناشویی افراد متأهل بسنجیم.

رضایت زناشویی

بیان مسئله
خانواده یکی از رکنهای اصلی جامعه به شمار می آید. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گروی سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط بر برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است از این رو سالم سازی اعضای خانوده و رابطه هایشان بی گمان، اثرهای مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت .

شواهد فراوانی گویای آنند که زوجها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به مشکلات شدید و فراگیری دچارند. در حقیقت، معضل پریشانی زناشویی بیشتر از هر طبقه تشخیص روان پزشکی دیگری دلیل مراجعه درمانجویان به مراکز بهداشت روانی است.

شاید بتوان مهمترین نقش در استحکام خانواده ها را به طور کلی رضایت زن و شوهر از یکدیگر دانست. لذا پرداختن به جنبه های مختلف رضایت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن امر بسیار با اهمیتی قلمداد می شود. اگر عامل اصلی تشکیل و تداوم خانواده را ارضای نیازهای انسان در نظر بگیریم بدیهی است که در صورت ارضای مطلوب نیازها خانواده پا برجا بوده و در غیر این صورت دچار تزلزل خواهد شد.

رضایت زناشویی به عنوان حالت خوشایند مبتنی بر ادراک آگاهانه تعریف می شود و معمولاً با ارضای نیازها همراه است. (پارسونز ،) یکی از مهمترین مؤلفه هایی که بر میزان رضایت زناشویی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد ارضای میل جنسی طرفین به صورت مطلوب و رضایتبخش است. تحقیقات زیادی بیانگر این نکته است که شاخص ارضای میل جنسی رابطه ی مثبت و مستقیمی با رضایت زناشویی دارد(بخشایش و مرتضوی ۱۳۸۸) در تحقیقی نشان داده شده است که آموزش جنسی در افزایش رضایت زناشویی نقش مؤثری دارد (شاه سیاه، بهرامی، اعتمادی، محبی، ۱۳۸۹)

رضایت زناشویی چیست

شاملو (۱۳۸۷) عقیده دارد که روابط لذت بخش جنسی یکی از مهمترین علل خوشبختی زندگی زناشویی است.

تحقیقات نشان داده است که نه تنها ارضای نیاز جنسی نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد بلکه دانش مسائل جنسی نیز می تواند عامل تعیین کننده ای در میزان رضایت زناشویی باشد. امروزه فهم کاملاً آگاهانه غریزه جنسی اهمیت بیشتری از عمل جنسی دارد.

از آنجایی که یکی از علل ایجاد خطر در سلامت روان را عدم آشنایی با مسائل جنسی و بدآموزیهای ناشی از آنها می دانند(مجد،۱۳۵۰) و همچنین به علت نقش ویژه ای که آگاهی جنسی می تواند در ارضای این نیاز در میزان رضایت زناشویی و در نتیجه عدم طلاق و جدایی خانواده ها را داشته باشد. این مسئله که یک مرد یا زن بداند در قبال همسر خود چه وظایفی دارد و از عهده اجرای آنها به خوبی برآید می تواند موجبات تحکیم پیوندهای خانوادگی را فراهم آورده و سبب تقویت خانواده به عنوان سنگ بنای اجتماع گردد و همچنین از پیدایش و تشدید اختلالات روانی جلوگیری نماید.

امروزه یکی از علل اصلی جداییها به ویژه در جوامعی مانند کشور ما که هم از نظر مذهبی و هم از لحاظ فرهنگی خصوصیات ویژه ی خود را دارد، عدم درک متقابل از یکدیگر در میان زوجها جوان است(نوحی و همکاران ۱۳۸۶).

از آنجایی که آگاهی جنسی به عنوان یکی از مؤلفه های شناخت و درک متقابل زوجین و در نتیجه رضایت زناشویی قلمداد می شود بر آن شدیم تا میزان تأثیر آگاهی جنسی را بر روی رضایت زناشویی مراجعینی که به مراکز مشاوره مراجعه می نمایند بپردازیم.

تعریف رضایت زناشویی

اهداف پژوهش
اهداف کلی:
۱- تعیین رابطه بین آگاهی جنسی و رضایت زناشویی افراد متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر یزد

اهداف جزئی:
۱- تعیین میزان آگاهی جنسی زنان و مردان متأهلی که به مراکز مشاوره مراجعه می نمایند
۲- تعیین رابطه بین هوشیاری جنسی و رضایت زناشویی افراد متأهلی که به مراکز مشاوره مراجعه می نمایند
۳- تعیین رابطه بین نظارت جنسی و رضایت زناشویی افراد متأهلی که به مراکز مشاوره مراجعه می نمایند
۴- تعیین رابطه بین جرأت ورزی جنسی و رضایت زناشویی افراد متأهلی که به مراکز مشاوره مراجعه می نمایند
۵- تعیین رابطه بین آگاهی از جاذبه جنسی و رضایت زناشویی افراد متأهلی که به مراکز مشاوره مراجعه می نمایند

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در بیشتر تحقیقاتی که در جهان انجام گرفته است بر نقش مسائل جنسی در تحکیم نهاد خانواده تأکید بسیاری شده است به طوری که به نقل از واتسون[۶] Watson:«مسألۀ روابط جنسی از مهمترین مسایل زندگی است و بدون تردید روابط جنسی ناصحیح، موجب بسیاری از بدبختی های زن و مرد است».

از آنجایی که ظهور خانواده متعادل و شاداب نقش اساسی و غیر قابل انکاری را در رشد و توسعه جامعه دارد لازم است تا تمامی ویژگی ها و ابعاد بروز خانواده متعادل مورد بررسی قرار گیرد. برعکس تحقیقات گسترده ای که در خصوص اهمیت مسائل جنسی زوجین وجود دارد در خصوص تأثیر میزان آگاهی جنسی زوجین در رضایت زناشویی تحقیقات کمتری صورت گرفته است

و چون به نقل از مدیر مرکز سلامت خانواده : “بر اساس آمارهای رسمی ۵۰ درصد علت طلاق در کشور به عدم آگاهی‌ها درباره مسائل جنسی مربوط می‌شود .”و آمارها نشان می دهند ” در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۰ نسبت ازدواج به طلاق ۷ بوده است. “(به نقل از وب سایت رسمی اداره کل ثبت احوال استان یزد)

لذا این تحقیق سعی دارد تا میزان آگاهی جنسی متأهلین در رضایت زناشویی آنها را در شهرستان یزد مورد بررسی قرار دهد.

فرضیه های پژوهش:

۱- بین آگاهی جنسی افراد و رضایت زناشویی آنها رابطه وجود دارد
۲- بین آگاهی جنسی مردان و زنان متأهل تفاوت معنادار وجود دارد
۳- بین هوشیاری جنسی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد
۴- بین نظارت جنسی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد
۵- بین جرأت ورزی جنسی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد
۶- بین آگاهی از جاذبه جنسی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد

تعاریف مفهومی متغیرها

آگاهی جنسی

یعنی فرد درباره ماهیت و مسائل جنسی خود فکر کند، از تأثیری که روی دیگران می گذارد آگاه باشد و ابعاد جنسی زندگی خود را به صورت جرأتمندانه ابراز نماید.

رضایت زناشویی
حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سینها و ماکرجی۱۹۹۱، به نقل از میراحمدی زاده و همکاران،۱۳۸۲)

مطابق با نظر هادسون [۱۰]Hudson ،۱۹۹۲(به نقل از ثنائی،۱۳۷۹) ادراک زن یا شوهر از میزان، شدت و دامنه مشکلات موجود در رابطه، منعکس کننده سطح رضایت زناشویی آنهاست.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 139

فرمت فایل: WORD