ترجمه مقاله گزارش و افشاء کنندگان گزارش

ترجمه مقاله گزارش و افشاء کنندگان گزارش

ترجمه مقاله گزارش و افشاء کنندگان گزارش فصل نهم در ۱۸ صفحه و ترجمه ۱۶ صفحه ای
بخشی از متن ترجمه  فارسی
فصل نهم: گزارش و افشاء کنندگان گزارش:
گزارش های حسابرسی ممکن است تفسیر کند انواعی از فرمت ها و سبک ها را هنگام انجام حسابرسی هزینه های غیر مستقیم حسابرس باید تهیه کند گزارشی از صورت وضعیت هزینه های غیرمستقیم و یک گزارش از کنترل های داخلی. مثالهای ارائه شده بعدی این گزارشهایی که ما سفارش می کنیم برای استفاده بوسیله بخش حسابرسان انتقال حکومت و شرکت های حسابداری عمومی در هنگام انجام حسابرسی های هزینه های غیرمستقیم شرکت های مشاوره ای مهندسی.
انجمن آمریکایی اصلی حکومتی و ادارات انتقالی (AASHTO) کمیته حسابرسی و کنسول آمریکایی شرکت های مهندسی (AcEc) کمیته انتقال تهیه کرده‏اند و تصویب شده‏اند برای استفاده بعدی نرخ هزینه های غیرمستقیم قالب های گزارشی حسابرسی را برای شرکت های کنسولگری مهندسی شکل استفاده این قالب گزارشی بوسیله حکومت اصلی و حسابرسان بخش انتقالی و شرکت‏های حسابداری عمومی بصورت گسترده ای زیاد خواهد کرد فهم و مطلوبیت این گزارش ها را هنگامی که توزیع می‏شوند برای شرکت های کنسول‏گری و فدرال، دولت و نمایندگان محلی که قرارداد میکند برای خدمات حرفه‏ای آنها. آن مهم است برای حسابرسان برای فهمیدن اینکه هر هزینه غیرمستقیم حسابرسی باید کاهش یابد مطابق با استانداردهای قبول شده حسابرسی عمومی و استانداردهای حسابرسی مالی در ادامه با استانداردهای حسابرسی دولتی منتشر شده بوسیله mptroblcr  عمومی ایالات متحده آمریکا همچنین برنامه هزینه های غیرمستقیم باید تهیه شود مطابق با اصول تشریح شده حسابداری در قسمت ۳۱ قوانین نگهداری مرکزی.

گزارش همراه با برنامه هزینه های غیر مستقیم:
گزارش حسابرسان مستقل در برنامه هزینه های غیر مستقیم (هیات هدایت کنندگان «روسای» شرکت) ما حسابرسی کرده ایم برنامه هزینه های غیرمستقیم را برای با سال مدل پایان یافته در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹٫ این وضعیت مسئولیت مدیریت شرکت است. مسئولیت ما برای فهم یک عقیده روی این وضعیت اساسی شده حسابرسی ما است. ما کاهش دادیم حسابرسی مان را مطابق با استانداردهای مورد قبول حسابرسی عمومی و استانداردهای حسابرسی مالی در ادامه با استانداردهای حسابداری دولتی منتشر شده بوسیله comptroller عمومی ایالات متحده آمریکا. این استانداردها نیاز به این دارد که ما برنامه ریزی کنیم و انجام دهیم حسابرسی را برای بدست آوردن اطمینان قابل دلیل درباره اینکه آیا صورت وضعیت آزاد از اشتباهات کالا است. یک حسابرسی شامل بهترین همراه با اصول ست مدرک مقادیر گزارش و افشاء کنندگان در برنامه هزینه های غیرمستقیم است. یک حسابرسی همچنین شامل ارزیابی اصول حسابداری مورد استفاده و تخمین های مهم ساخته شده بوسیله مدیریت می‏باشد. بروی هم رفته ارزیابی به خوبی ارائه صورت وضعیت هاست. ما عقیده داریم که حسابرسی ما ارائه میدهد یک اصول قابل دلیل برای عقیده ما.
همراهی کردن صورت وضعیت تهیه شده بود بر اساس اصول تمرینات توضیح داده شده حسابداری بوسیله بخش ۳۱ قوانین نگهداری فدرال (FARs) و دیگر حکومت‏های مرکزی ویژه و قواعد دولتی که بحث شده در یادداشت ۲ است، و نامزد نیست برای اینکه یک ارائه در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری عمومی باشد. به عقیده ما صورت وضعیت ارجاع شده به منصفانه ارائه می شود، در همه کالاها ملاحظه می کند. نیروی کار مستقیم ریشه منافع و هزینه‏های اداری عمومی شرکت برای سال مالی پایان یافته در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ بر اساس اصول حسابداری تشریح شده در یادداشت۲٫ در مطابقت با استانداردهای حسابرسی دولتی، ما منتشر کرده ایم یک گزارش را در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۰۰، همراه با توجهات ما به کنترلهای داخلی شرکت و موافقت آن با قوانین و قواعد. این گزارش تنها نامزد برای استفاده و اطلاعات شرکت و نمایندگان دولت یا دیگر مشتریان مرتبط شده با قراردادهای بکارگیری اصول هزینه های قواعد نگهداری فدرال است و نباید استفاده شود برای هیچ هدف دیگر.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل: WORD