مقاله ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

مقاله ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

پروژه درس روش های ترمیم و تقویت سازه در برابر زلزله با عنوان پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

فهرست مطالب:
نگرش حاکم بر روند پروژه
آئین نامه های مورد استفاده
نرم افزارهای مورد استفاده
اطلاعات عمومی پروژه
گام اول: طراحی ثقلی
مدلسازی
بارگذاری
اختصاص مشخصات به اعضا
تحلیل قاب
کنترل پریود اصلی سازه
طراحی اعضای قاب
جدول تیپ بندی ستون ها
جدول تیپ بندی تیرها
نمونه نقشه اجرای تیپ تیرها
گام دوم: تحلیل و آنالیز پوش آور
تعیین مشخصات طیف
تنظیم مشخصات مربوطه از جد ول ۳۵۶ FEMA
توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع
بهسازی مطلوب به روش استاتیکی غیر خطی۳۵۶ FEMA
محاسبه Sa
الگوهای بارگذاری
اعمال مشخصات مفاصل پلاستیک
منحنی های Pushover
کنترل معیارهای پذیرش در روش غیر خطی
اصلاح مفاصل بر اساس ۳۵۶ Fema
گام سوم: تقویت سازه با استفاده از GLASS FRP
مشخصات مکانیکی GFRP
طراحی Frp برای ستون ها طبق CEB (code
ستون هایی که که با FRP تقویت شده اند
طراحی خمشی و برشی FRP جهت تقویت تیرها
تقویت خمشی تیرها توسط (FLEXURAL STRENGTHENIN)
ارزیابی سازه موجود
بررسی شرایط اولیه مقطع (Initial situation)
مقاطع مدلسازی شده تیرهای مورد بررسی در SAP
جدول محاسبات مربوط به بررسی شرایط اولیه Beam Type 3
Sectional Failures Control
جدول مربوط به کنترل شکست برشی مقطع تیر TYPE ۳
طراحی خمشی (FLEXURAL STRENGTHENING)
Steel Yielding followed by Concrete Crushing before FRP Fracture
Steel Yielding followed by FRP fracture before Concrete Crushing
جداول محاسبات تقویت خمشی تیر TYPE ۳
Practical Debonding
Intermediate Debonding
Intermediate Debonding due to Flexural Cracks
Intermediate Debonding due to Shear Cracks – Matthys (2000
End Debonding
End shear failure & Rip-off failure – Jansze (1997)
End peel-off failure – Neubauer and Rostásy (1997)
تقویت برشی تیر (DESIGN of Shear EBR) :Type 3
تمامی موراد ذکر شده مربوط به تقویت خمشی و برشی تیر ، برای تیرهای TYPE 4
اختصاص FRP (خمشی و برشی) به تیرها
مقایسه مفاصل قبل و بعد از تقویت با FRP
منحنی طیف ظرفیت و طیف تقاضا بر اساس ایین نامه ATC- 40
نمودار تقاضا و ظرفیت سازه جهت تعیین نقطه عملکرد سازه بعد از تقویت تیر و ستون ها
مقایسه پارامتر های سازه قبل و بعد از تقویت
اثرات تقویت تیر وستون ها بر سازه
کنترل جابجایی ها برای سطح عملکرد Ls
گام چهارم: اندیس خرابی سازه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 102

فرمت فایل: PDF