مقاله روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها رایگان

مقاله روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها رایگان

روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبها رایگان
توضیحات مقاله
جذب فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی محسوب می‌شود. تاکنون روش‌های مختلفی برای جذب این فلزات مورد توجه قرار گرفته است کـه اسـتفاده از جاذب‌های زیستی از جمله این روش‌ها به شمار می‌رود. این امر بـه دلیـل اقتـصادی بـودن, دسـتیابی راحت و منطبق با استانداردهای زیست محیطی است. در این مطالعه اساس عملکرد, مزایا و معایب روش‌های مختلف جذب فــــلزات سـنگین مقایـسه می‌شود.

با پیشرفت تمدن بشری , توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می کند به طوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدار مانند مواد شیمیایی , نمک ها , فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو عوامل ایجاد بیماری هایی است که تأثیرات ناسازگاری بر روی رشد و سلامت جانوران و انسان ها را دارد. انتشار فلزات سنگین در محیط زیست به سبب صنعتی شدن و گسترش شهر نشینی مشکلات بزرگی در سراسر جهان به همراه داشته است و همچنین افزایش آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین سبب نگرانی های بسیار جدی به دلیل خصوصیات سرطان زایی , تجزیه ناپذیری و تجمع بیولوژیکی آنها شده است. جذب فلزات سنگین از پساب های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی محسوب می شود. تاکنون روشهای مختلفی برای جذب این فلزات مورد توجه قرار گرفته است که استفاده از جاذب های زیستی از جمله این روش ها به شمار می رود. این امر به دلیل اقتصادی بودن , دستیابی راحت و منطبق با استاندارد های زیست محیطی است. در این مطالعه اساس عملکرد , مزایا و معایب روش های مختلف جذب فــــلزات سنگین مقایسه می شود.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
فصل دوم : فلزات سنگین و مضر برای انسان
فصل سوم : منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین
کادمیوم
نیکل
وانادیوم
روی
سرب و دیگر فلزات سمی
فصل چهارم : فلزات سنگین
فصل پنجم : جذب سطحی
تعادل جذب سطحی
عوامل موثر بر سرعت جذب سطحی
ترمودینامیک جذب سطحی
سیستم های جذب سطحی
سیستم غیرپیوسته
سیستم بستر ثابت
بستر ضربه زده
بستر سیال شده
فصل ششم : جاذب ها
جاذب های معدنی
جاذب های آلی
بیوجاذب ها
یافته ها
فصل هفتم : حذف فلزات سنگین از محیط آبی توسط جذب سطحی بر روی
پوست موز اصلاح شده
آماده سازی مواد
روش اصلاح جاذب
آزمایشات جذب
مدل های جذب
یافته ها
اثرPHدر میزان جذب
بررسی تاثیر دوز جاذب
ایزوترم های جذب
بحث
دستاورد
فصل هشتم : حدف فلزات سنگین از پساب های صنعتی به وسیله ضایـعات
روده گوسفند
مواد و روش ها
روش کار
مطالعه اثر زمان
مطالعه اثر PH
محاسبات مربوط به ایزوترم
نتایج و بحث
اثر PH
تاثیر مقدار جاذب
محاسبات ظرفیت جذب
مطالعات ایزوترم های جذب سطحی
استفاده از جاذب مورد مطالعه به منظور تصفیه پساب
کلیات به دست آمده
فصل نهم : جذب مخلوط یون های فلزی سرب ، نیکل و کادمیم از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره اصلاح شده
مواد آزمایش
تهیه نانوجاذب
شناسایی
آزمایش های جذب
الگوی
طیف
مساحت سطح
تاثیر PH اولیه محلول بر میزان جذب یون های کادمیم ، نیکل و سرب
تاثیر غلظت اولیه محلول بر میزان جذب یون های کادمیم، نیکل و سرب
تاثیر مقدار جاذبدر محــــلول بر مقدار جذب کادمیم،
نیکل و سرب
تاثیر زمان تماس جاذب بر جذب یون های کادمیم، نیکل و سرب
ایزوترم های جذب
بحث کلی
فصل دهم : جذب بیولوژیکی یون های کادمیم و مس از محــیط آبی توسط سبوس گندم اصلاح شده به روش شیمیایی
مواد و روش ها
بحث
اثر غلظت اولیه کادمیم و مس
علت و اثر فرایندهای اصلاح
مطالعات ایزوترم جذب
دیدگاه کلی
فصل یازدهم : مطالعه کینتیکی و ایزوترم بیوجذب فلزات سنگـین به وسیله جلبک اولوتریکس زوناتا از فاضلاب های صنعتی
مواد و روش ها
انجام آزمایشات جذب – حالت اول نمونه های واقعی
انجام آزمایشات جذب – حالت دوم نمونه های سینتیکی
یافته های پژوهش
بررسی تاثیرPHدر جذب فلزات با استفاده از جاذب اولتریکس زوناتا
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع انگلیسی
سایت های اطلاع رسانی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : internal_server_error <![CDATA[وردپرس &rsaquo; خطا]]> 500