مقاله طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

مقاله طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان
مقدمه مقاله
پیامدهای طلاق در کودکان طلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر خاتمه می دهد. طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند. خطر بزرگ طلاق متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناختند. آثار روانی طلاق بر روی کودکان به قدری گسترده و جدی است که نمی توان از تاثیرات آن به سادگی گذشت.

اولین و مهمترین مشکلی که کودکان طلاق با آن روبرو می شوند تصمیم گیری در مورد حضانت آنها است و اینکه کودک تحت سرپرستی چه کسی خواهد بود؟ این مشکل زمانی حادتر می شود که والدین نتوانند به توافق برسند، تصمیم گیری در این مورد بیشترین فشار را روی کودک وارد خواهد کرد.

تصمیم گیری نهایی در باره کسی که قرار است سرپرستی او را بعهده بگیرد خود موجب برانگیختن احساس شرم و گناه در کودک می گردد. شرم از اینکه چرا دیگری را رها کرده است و فکر می کند اگر کودک خوبی بود، پدر و مادرش هر دو با او زندگی می کردند. این احساس واکنشهای عصبانیت، غمگینی و افسردگی را بدنبال خواهد داشت.

فهرست مطالب
مقدمه ۴
احساس کودک از طلاق ۴
تاثیر عاطفی طلاق بر کودک ۵
تاثیر طلاق بر روی تحصیل ۵
نگاه کودک بر زندگی ۶
ارتقا توانایی های فردی ۱۰
تعریف تازه از نقش های والدین ۱۰
ایجاد سازگاری میان کودک و همسالانش ۱۱
آسیب هایی که در پی تشخیص اشتباه والدین در ازدواج پدید می آید: ۱۲
پذیرش ازدواج مجدد پدر و مادر: ۱۳
ناسازگاری بیشتر والدین: ۱۳
حمایت کمتر از فرزندان: ۱۴
استفاده ابزاری از کودک بر علیه همسر: ۱۴
دو گانگی و تغییر مالکیت در والدین ۱۴
فاکتورهای کلی موثر بر میزان آسیب ۱۵
کیفیت رابطه ۱۵
مهیا کردن محیط خانه ۱۶
جنسیت کودک ۱۶
ارتباط میان پدر و مادر ۱۷
ازدواج مجدد: ۱۷
سن کودک: ۱۷
نوزادان و کودکان نو پا ۱۸
سن ۳-۹ ۱۸
۹ سالگی به بعد ۱۹
تاثیرات روانشناختی طلاق بر روی کودکان ۲۰
مشکلات رفتاری مشترک در فرزندان طلاق ۲۱
مشکلات تحصیلی ۲۱
تاثیرات دراز مدت احتمالی ۲۱
تحصیلات: ۲۲
مشکلات بستری ۲۲
سن و درمانهای پزشکی ۲۳
معالجه گروهی ۲۳
مسئولیت مشترک ۲۴
سایر منابع کمکی ۲۴
منابع: ۲۵

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: WORD