مبانی جوشکاری

مبانی جوشکاری

مبانی جوشکاری ، انجماد و ریز ساختار پارامترهایی که انجماد ریخته گری را کنترل میکنند و نیز ریز ساختار جوشها را کنترل می کنند به هر حال مراحل فیزیکی یکی گوناگونی که در حین بر خورد منبع گرمایی ، با فلز به هنگام جوشکاری رخ می دهد یک بعد جدیدی در فهم انجماد حوضچه جوش اضافه می شود.
تئوری های وضع شده انجماد در شرایط وسیعی می تواند به فهم انجماد حوضچه جوش اضافه شود.
در موارد خواص به خاطر تاثیرات سرعت سرد کردن مشاهده ریز ساختار غیر تعالی غیر معمول نیست. پیشرفت های اخیر در کاربرد آماری ترمودینامیک و مدل های جنبشی مطالعات جوش های تک کریستالی و پیشرفت در تکنیک های موقعیت خاص به فهم بهتر انجماد جوش و ریز ساختار هدایت می کنند

مقدمه
در جوشکاری به خاطر این که منبع گرمایی با تاثیر متقابل دارند شدت حرارتی که بوسیله مواد تجزیه شده از یک ناحیه تا ناحیه دیگر متفاوت است این 3 ناحیه را جوشکاری نتیجه می دهد (figure) این ها حوزه ترکیب هستند (FZ) همچنین به عنوان فلز جوش شناخته شده اند ناحیه تحت تاثیر واقع شده گرما (HAZ) و مواد پایه غیر موثر (MB) حوزه ترکیب تجربیات حوزه ترکیب ذوب و انجماد و خصوصیات ریز ساختار آن موضوع اصلی این مقاله هستند.

پیشرفت های ریز ساختار در FZ (ناحیه ترکیب) به وضع (رفتار) انجماد حوضچه جوش بستگی دارد. اصول انجماد اندازه و شکل دانه ها جدایش و توزیع گنجایش و تخلخل را کنترل می کند. انجماد در ترک خورندگی گرم رفتار آلیاژها بحرانی است.

گاهی اوقات مناسب تر است که ناحیه ترکیب FZ را به یک ریخته گری کوچک لحاظ نمود. بنابر این پارامترهای مهم در مشخص کردن ریز ساختار ها در ریخته گری مانند سرعت رشد (R) شیب دمایی (G) تحت تبرید (8T) و ترکیب آلیاژ که پیشرفت ریز ساختارها را به خوبی در جوش ها معین می کند.
تجدید نظرهای قابل فهم درباره انجماد حوضچه جوش بر اساس این پارامترها در نوشته قابل دسترسی است.
بیشتر اطلاعات از انجماد حوضچه جوش از مقایسه دانش تبرید قالب های ریخته گری و از شیب حرارتی پایین تک کریستال ها و سرعت پایین رشد ناشی می شود.

بعلاوه تئوری های انجماد سریع به جوش های منجمد شده در سرعت های سرد شدن خیلی بالا مربوط شده است.
در هر حال پیشرفت ریز ساختار در منظقه ترکیب FZ پیچیده تر است بخاطر فرایند فیزیکی که به هنگام برخورد منبع گرمایی با فلز در طی جوشکاری رخ می دهد شامل ذوب مجدد گرما و جریان سیال تبخیر حل شدن گازها انجماد دگرگونی جامد شدن بعدی تنش ها و تغییر شکل
این فرآیند ها و تاثیرات آنها به طور عمیقی بر انجماد حوضچه و ریز ساختار تاثیر می گذارد در سال های اخیر مدل های وابسته به پدیده شناسی فرآیندهای جوشکاری دیدگاه های بی نطیری هم در درک فرآیندهای جوشکاری و مواد جوش داده شده به وجود آورده است از انواع مدل های پیچیده که تجزیه و تحلیل و عقاید بی شماری را به کار می گیرد قاد به توصیف بسیاری از فرآیندهای فیزیکی که در حین جوشکاری رخ می دهد می باشند.
ذر طی 15 سال گذشته پیشرفت های مهمی در فهم رفتار انجماد حوضچه جوش و تغییر ریز ساختار در منطقه ترکیب FZ صورت گرفته است. کاربرد آماری ترمودینامیک و ابزارهای جنبشی فهم رفتار انجماد جوش در سیستم های مرکب چند جزئی را افزایش داده است.
پیشرفت در تکنیک های خاصیت شکل گیری فاز ا و تاثیرات غیر تعالی به هنگام انجماد حوضچه جوش در موقعیت های خاص قادر کرده است.
استفاده از مدل آلیاژ تک کریستال در نقش رشد هندسی و شاخه ای حوضچه جوش فرآیندهای انتخابی در توسعه ریز ساختار جوش ها یک دیدگاه جدید به وجود آورده است. در این دیدگاه بسیاری از پیشرفت های رایج در فهم انجماد حوضچه جوش مخاطب قرار داده است.

در این فایل به مبانی جوشکاری پرداخته شده است:
انجماد و ریز ساختار
مقدمه
شکل حوضچه جوش
HAZ
ساختار میکروسکوپی
دریافته ها

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب PDF


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: PDF