گزارش کارآموزی نوع فرآیند کارخانه چله پیچی و بافندگی فرش محتشم کاشان

گزارش کارآموزی نوع فرآیند کارخانه چله پیچی و بافندگی فرش محتشم کاشان

گزارش کارآموزی نوع فرآیند کارخانه (چله پیچی و بافندگی) فرش محتشم کاشان
فهرست مطالب کارورزی
فهرست تصاویر ۶
فهرست جداول ۹
فهرست نمودارها ۱۰
مقدمه ۱۱
تاریخچه ۱۳
کارخانه فرش محتشم کاشان ۱۶
فصل اول _ رنگرزی
۱-۱ الیاف آکریلیک ۱۸
۱-۲ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای بازیک ۱۸
۱-۳ روش رنگرزی ۲۱
۱-۴ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای دیسپرس ۲۱
فصل دوم _ چله پیچی
۲-۱ چله ۲۳
۲-۲ نمایی از سالن چله پیچی ۲۳
۲-۳ دستگاه چله پیچی ۲۳
۲-۴ روند کار ۲۶
۲-۵ بخشهای پیشرفته دستگاه چله پیچی ۳۰
۲-۶ واکس زنی و انتقال ۳۶
۲-۷ بایگانی ۴۱
۲-۸ ضایعات سالن چله پیچی ۴۱
۲-۹ عمده مشکلاتی که در چله پیچی پیش می آید ۴۱
فصل سوم _ بافندگی
۳-۱ شرح وظایف بافنده ماشین فرشبافی ۴۴
۳-۲ شرح وظایف کمک بافنده ماشین فرشبافی ۴۵
۳-۳ آشنائی با اصطلاحات ماشین فرشبافی ۴۵
۳-۴ موقعیت اسنوها و دهنه ها در فرش روئی و زیری ۴۹
۳-۵ طراحی در ماشینهای فرشبافی ۵۰
۳-۶ محاسبات طرز قرار دادن بوبین ها ۵۰
۳-۷ قرار دادن بوبین های نخ خاب در قفسه بوبین ۵۲
۳-۸ قفسه بوبین و نخکشی نخهای خاب از راهنماهای نخ قفسه ۵۲
۳-۹ نخکشی نخهای خاب از هارنیش ها (زه ها و میل میلکها) ۵۳
۳-۱۰ نخکشی نخهای تار از میل میلک های وردها و شانه ۵۴
۳-۱۱ سیستم پودگذاری در دستگاه واندویل و تکستیما ۵۵
۳-۱۲چاقو یا تیغ برش ۵۶
۳-۱۳ سنگ چاقو تیزکن ۵۶
۳-۱۴ طراحی وردها ۵۶
۳-۱۵ تنظیم دقیق ارتفاع نخ خاب فرش ۵۷
۳-۱۶ کشیدن فرش به جلو در ابتدای کار ۵۸
۳-۱۷ نصب میله های سردرگیری نخهای تار ۵۸
۳-۱۸ دستگاه ژاکارد ۵۸
۳-۱۹ چگونگی بافت ۶۰
۳-۲۰ دستگاه پیچش فرش ۶۱
فصل چهارم _ تکمیل
۴-۱ دوخت ۶۲
۴-۲ پشت پاک کنی ۶۳
۴-۳ شیرینک مقدماتی ۶۳
۴-۴ چسب زدن ۶۴
۴-۵ خشک کردن ۶۵
۴-۶ شیرینک نهایی ۶۶
۴-۷ تخته کردن ، زیگزاگ زدن ، ریشه بافی ، عیب یابی و رفع نقیصه ۶۶
۴-۸ شستشو ۶۷
منابع و مآخذ  ۶۹

فهرست تصاویر
تصویر ۱ : گره متقارن یا فارسی ۱۵
تصویر ۲ : گره نامتقارن یا ترکی ۱۵
تصویر ۳ : رول اصلی ۲۵
تصویر ۴ : Support ۲۵
تصویر ۵ و ۶ :کیسه های بوبین در انبار ۲۷
تصویر ۷ : پدال پائین هر ۲۴ بوبین  ۲۷
تصویر ۸ : چرخ حرکت دهنده قفسه قلابها  ۲۷
تصویر ۹ : مرحله اول / عبور از سوراخ پشت قسمت قلابها  ۲۸
تصویر ۱۰ : مرحله دوم / عبور از بین قرقره  ۲۸
تصویر ۱۱ : مرحله سوم / عبور از قلابها  ۲۸
تصویر ۱۲ : سرنخها به سمت شانه ها کشیده می شود  ۲۹
تصویر ۱۳ : شانه رو و زیر  ۲۹
تصویر ۱۴ : شانه اصلی  ۲۹
تصویر ۱۵ : گره آلمانی  ۳۰
تصویر ۱۶ : گره ایرانی  ۳۰
تصویر ۱۷ : سیمهای متصل به قلابها  ۳۱
تصویر ۱۸ : چراغ متصل به سنسورها  ۳۱
تصویر ۱۹ : جکهای Tension (کشش)  ۳۱
تصویر ۲۰ : فنرهای کشش قرقره  ۳۲
تصویر ۲۱ : میله های تنظیم کشش  ۳۲
تصویر ۲۲ : شلنگ های متصل به جکهای Tension  ۳۲
تصویر ۲۳ : صفحه کلیدها و کنترل  ۳۳
تصویر ۲۴ : صفحه کامپیوتر  ۳۵
تصویر ۲۵ : سمت راست دستگاه واکس زن و انتقال  ۳۶
تصویر ۲۶ : سمت چپ دستگاه واکس زن و انتقال  ۳۶
تصویر ۲۷ : ریلهای تعبیه شده در کف سالن برای انتقال  ۳۶
تصویر ۲۸ : غلطک آغشته کننده و دستگاه واکس زن  ۳۷
تصویر ۲۹ : مخزن حاوی پارافین  ۳۸
تصویر ۳۰ : کنتور مخزن پارافین  ۳۸
تصویر ۳۱ : بشکه پارافین مایع  ۳۸
تصویر ۳۲ : علامت گذاری روی چله  ۳۹
تصویر ۳۳ : اسنوی آماده تحویل  ۴۰
تصویر ۳۴ : باسکول برای توزین اسنوها  ۴۰
تصویر ۳۵ : بایگانی  ۴۱
تصویر ۳۶ : بایگانی  ۴۱
تصویر ۳۷ : بخش تنظیم فشار باد جکهای Tension  ۴۲
تصویر ۳۸ : قفسه بوبین  ۴۵
تصویر ۳۹ : ورد  ۴۶
تصویر ۴۰  : میل میلک متصل به هارنیش  ۴۶
تصویر ۴۱ : هارنیش  ۴۶
تصویر ۴۲ : ژاکارد  ۴۶
تصویر ۴۳ : نقشه طرح  ۴۷
تصویر ۴۴ : اکسنتر وردها  ۴۷
تصویر ۴۵ : ریپر  ۴۸
تصویر ۴۶ : گریپر  ۴۸
تصویر ۴۷ : وزنه های مربوط به تنظیم کشش نخ تار  ۴۹
تصویر ۴۸ : جاهای خالی پر شده با نخ تار در قفسه بوبین  ۵۱
تصویر ۴۹ : راهنماهای نخهای خاب  ۵۳
تصویر ۵۰ : راهنمای اصلی قبل از هارنیش ها  ۵۳
تصویر ۵۱ : وزنه های تنظیم کشش  ۵۳
تصویر ۵۲ : ظرفهای بوبین ذخیره  ۵۳
تصویر ۵۳ : کمک بافنده از پشت ماشین نخ خاب مورد نظر را به بافنده می دهد  ۵۴
تصویر ۵۴ : بافنده هارنیش ها را برای گرفتن نخ خاب بالا نگه می دارد  ۵۴
تصویر ۵۵ : بوبین پود (۱)  ۵۵
تصویر ۵۶ : ذخیره پود (۲)  ۵۵
تصویر ۵۷ : راهنماها (۳)  ۵۵
تصویر ۵۸ : ریپر (۴)  ۵۵
تصویر ۵۹ : گریپر (۵)  ۵۵
تصویر ۶۰ : پیکان نوک پلاتین  ۵۹
تصویر ۶۱ : برآمدگی و پاشنه پلاتین  ۵۹
تصویر ۶۲ : برآمدگی وسط سوزن  ۶۰
تصویر ۶۳ : میله جلوی دفتین  ۶۰
تصویر ۶۴ : کارت نقشه جلوی تخته سوزن قرار می گیرد  ۶۱
تصویر ۶۵ : وزنه های متصل به پائین هارنیش ها  ۶۱
تصویر ۶۶ : پشت پاک کنی  ۶۳
تصویر ۶۷ : شیرینک  ۶۴
تصویر ۶۸ : غلطک برسی  ۶۴
تصویر ۶۹ : بخار دادن قبل از چسب زدن  ۶۵
تصویر ۷۰ : چسب زدن  ۶۵
تصویر ۷۱ : مخزن چسب  ۶۵
تصویر ۷۲ : حاشیه فرش قبل از دوردوزی  ۶۶
تصویر ۷۳ : چرخ دوردوزی  ۶۶
تصویر ۷۴ : حاشیه فرش بعد از دوردوزی  ۶۶
تصویر ۷۵ : سطح استیلی بسیار صاف  ۶۷
تصویر ۷۶ : مکنده های بالای هر دستگاه  ۶۷
تصویر ۷۷ : لوله های هدایت کننده ضایعات به خارج از سالن  ۶۷
تصویر ۷۸ : ضایعات در بسته های مخصوص ریخته می شود  ۶۷
تصویر ۷۹ : شکل ساده ای از فرآیند تکمیل فرش ۶۸

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 69

فرمت فایل: WORD