مقاله استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند

مقاله استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند

مقاله و تحقیق حسابداری مدیریت
استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند

فهرست مطالب
استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند
گامهای سیستماتک جهت طرح ریزی کنترل فرایند
شناخت محصول – لیست قطعات / مواد
تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول
سطح تعیین کیفیت قابل قبول برای عملیات های تولیدی
تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی
رسم نمودارهای علت و معلول
تهیه برگهای کنترل
تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص
رسم هیتسوگرامهاو نمودارها
رسم نمودار تمرکز نقص ها
تعیین مشخصات کنترلی در ایستگاه
تعیین ایستگاههای کنترل
تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه
طراحی نمودارهای کنترل و طرجهای نمونه گیری
تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت
تکنولوژی
ابعاد تکنولوژی
تکنولوژی کنترل کیفیت
تعریف مسئله / هدف
لایه بندی و تقسیم بندی فعالیت های طرح ریزی واحد کنترل کیفیت
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت ( شناخت وضع موجود )
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت (شناخت از دیدگاه محصولی )
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت (شناخت از دیدگاه سیستمی )
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( شناخت از دیدگاه عملیاتی )
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( نکاتی چند در رابطه با طراحی )
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( فازدوم طراحی)
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( طراحی از دیدگاه محصولی )
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( طراحی از دیدگاه سیستمی)
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( طراحی از دیدگاه عملیاتی )
طرح ریزی واحد کنترل کیفیت( فاز سوم اجراء )
گامهای سیستماتیک جهت طرحریزی کنترل فرآیند
۱-شناخت محصول
لیست قطعات
لیست مواد
برگه های مسیر تولید
نمودار OPC ، نمودار مونتاژ
استاندارد محصول
آشنایی با محل کاربرد محصول و جمع آوری نظرات مشتریان
جمع آوری آمار ضایعات و دوباره کاری فرآیند – آمار محصولات نهایی معیوب – آمار محصوللات برگشتی
۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول
۳-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای عملیات های فرآیند
۴-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی
۵-رسم نمودار علت و معلول
۶-تهیه برگه های کنترل
۷-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص
۸-رسم هیستوگرامها و نمودارهای پاره تو
۹-رسم نمودار تمرکز نقص ها
۱۰-تعیین مشخصات کنترلی در هر ایستگاه
۱۱-تعیین ایستگاه های کنترل و مشخصه هایی که نیاز به کنترل دارند .
۱۲-تعیین نوع ابزار کنترلی برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه (نمودار کنترل/طرح نمونه گیری / هر دو)
۱۳-طراحی نمودارهای کنترل و طرح های نمونه گیری
۱۴-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول………

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 28

فرمت فایل: WORD