پرسشنامه بهزیستی اجتماعی زنان

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی زنان

پرسشنامه استاندارد بهزیستی اجتماعی زنان

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی زنان صادقی شامل 20 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
بهزیستی اجتماعی زنان : طبق نظر لارسون (1996) عامل مؤثری که بهزیستی اجتماعی را اندازه گیری می‌کند جزئی از سلامت فردی است. که انعکاس پاسخ به محرک های داخلی احساسات، افکار و رفتارهایی است که با رضایت یا عدم رضایت، با محیط اجتماعی در ارتباط است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
به منظور عملیاتی کردن متغیر وابسته (بهزیستی اجتماعی زنان ) در پرسشنامه 20 گویه در نظر گرفته شده است. که میزان بهزیستی اجتماعی زنان را می سنجند. که بر اساس طیف لیکرت به پنج قسمت تقسیم بندی شده است که از یک تا پنج نمره گذاری شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی (1392) برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مجرب و صاحب نظر علوم اجتماعی (استاد راهنما و مشاور) مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی (1392)، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه بالاتر از 70/0 می باشد. که نشان می دهد هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حد مطلوبی است.

مشخصات پرسشنامه بهزیستی اجتماعی زنان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 15,000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD