خلاصه کتاب محیط های پاسخده

خلاصه کتاب محیط های پاسخده

خلاصه کتاب محیط های پاسخده
محیط های پاسخده
فصل اول: نفوذ پذیری
بخش اول: اصول و مبانی طراحی:
فقط فضاهای قابل دسترسی به مردم قدرت انتخاب می دهند بنابراین حدی از قدرت انتخاب یک معرف کلیدی جهت ارزیابی پاسخ دهندگی محیط است که این کیفیت را نفوذپذیری می نامند.

نفوذپذیری: وجوه عمومی و خصوصی
فضا ماهیتا هم قابلیت خصوصی بودن را دارد و هم قابلیت عمومی بودن که هیچ یک نمی توانند مستقل از هم و به تنهایی کار کنند. در حقیقت این روابط متقابل و اندرکنش بین فضاهای عمومی و خصوصی است که به مردم یک منبع اساسی برای ارتقاء حسی و قدرت انتخاب می دهد.

نفوذ پذیری و فضاهای همگانی
نفوذپذیری هر فضایی از فضاهای همگانی به تعداد راه های بالقوه ای که برای عبور از یک نقطه به نقطه دیگر در نظر گرفته شده است بستگی دارد .که البته این راه ها باید شفاف و دیدنی باشند در غیر اینصورت تنها افرادی که با آن آشنایی قبلی دارند از آن سود می برند.
بلوکها حوزه هایی از اراضی هستند که کاملاً به وسیله معابر عمومی احاطه می گردند و هر دوجنبه ی کالبدی بصری نفوذ پذیری به این نوع بلوک بندی بستگی دارند.

مزایای بلوک های کوچک
یک مکان متشکل بر بلوکهای کوچک از راه های دسترسی بیشتری نسبت به مکانی که صرفاً از یک بلوک بزرگ تشکیل شده باشد برخوردار می گردد. بلوکهای کوچک نفوذ پذیری بیشتری را در مقایسه با بلوکهای بزرگ عرضه می دارند.

کاهش نفوذ پذیری همگانی:
۳ مورد از شیوه های طراحی که موجب کاهش نفوذ پذیری فضاهای همگانی می گردد:
– بزرگ از نظر گرفتن مقیاس ساخت و ساز
– به کارگیری یک نظام سلسله مراتبی در سازماندهی فضایی عرصه طراحی
– جدایی سواره و پیاده
ساخت و ساز قطعات بزرگ که می تواند ضمن حفظ عملکرد به قطعات کوچک تر تبدیل شوند نا متناسب و غیر پاسخده است

نظام سلسله مراتبی سازماندهی فضایی:
طرح هی دارای نظام سلسله مراتبی میزان نفوذ پذیری را کاهش می دهند. نظام سلسله مراتبی طراحی راه ها و بنایی از معابر بن بست و دور برگردان ها ایجاد می کند که قدرت انتخاب مسیر را به کمترین میزان ممکن می رساند. دور برگردان ها باید به عنوان پشتیبان به یک طرح واجد کیفیت نفوذ پذیری اضافه شوند نه اینکه اساس و بنیان آن طرح را بسازند.

جدایی گزینی
به وسیله جدا کردن کاربران فضای عمومی به گروه های مختلف نظیر پیاده و سواره و محدود کردن هر کدام به وسیله شبکه راه های جدا از ه از میزان نفوذ پذیری به طور موثری کاسته می شود.

نیاز به جبهه جلویی و عقبی:
تمامی ساختمان ها به دو جبه نیاز دارند یک جبهه جلویی رو به فضای همگانی واجد بیشترین نقش عمومی و دیگری جبهه پشتی واجد بیشتری نقش محرمیت.
کاربران آزادند در عرصه خصوصی هر کاری که می خواهند انجام دهند. اما اگر فعالیتهای خصوصی در مجاورت فضای همگانی رخ دهند تأثیر منفی و کشنده ای بر عرصه های همگانی داشته و شخصیت این عرصه ها را تخریب می کند به همین دلیل باید با موانعی آنها را از نظر پنهان داشت.

ساخت و ساز طولی بلوکها
گونه از ساخت و ساز که را قرار دادن فضاهای باز خصوصی در عقب ساختمان و فضاهای عمومی در جلوی ای دو جبهه را از هم متمایز می سازد.

شروع طراحی:
اولین مرحله در طراحی تجزیه و تحلیل ساماندهی فضایی راه ها در حوزه های پیرامون است به نقاط دسترسی به سایت تعریف شده و اهمیت نسبی آنها در اینکه مردم را به چه جاهایی هدایت می کنند، مشخص شوند.

تراکم استفاده:
پس از اینکه به درک موقعیت مکانی تمامی راه ها عبوری از داخل سایت پرداختیم، بسیار مفید خواهد بود تا تراکم استفاده محتمل مردم خارج سایت از این راه ها را برآورده نماییم این اطلاعات در زمان بررسی انواع استفاده از بلوک ها مورد نیاز خواهد بود.

ساختار بلوک:
پس ار روشن شدن وضع تقریبی معابر نوبت به تعریف بلوک ها می رسد که تا حد امکان باید کوچک باشند که حداقل اندازه ی عملی و توجیه پذیر بستگی به فرم ساختمانهای طولی و نحوه استفاده از فضا ی باز خصوصی داخل خود بلوکها دارد.

الزامات طراحی، چگونگی دستیابی به نفوذ پذیری:
۱- تجزیه و تحلیل خیابان و بلوکهای حوزه بیرونی پیرامون عرصه عملیاتی طرح جهت شناخت جایگاه و اهمیت نسبی نقاط دسترسی نسبتاً مهم به عرصه.
۲- مشخص کردن موقعیت مکانی راه های جدید که از داخل عرصه عملیاتی طرح عبور می کنند.
۳- تحلیل نقش ترافیکی تمامی معابر پیشنهادی جدید و بررسی اینکه طرح تقاطع ها و عرض معابر از نظر مهندسین ترافیک قابل قبول باشد.
۴- بررسی اینکه بلوکهای تعریف شده به وسیله خیابان از نظر اندازه و ابعاد، کارا و توجیه پذیر باشند.

فصل اول: نفوذ پذیری
بخش دوم: برگه های طراحی
استفاده از نظام شریانی موجود
مقوله نفوذ پذیری در دو مقیاس اهمیت پیدا می کند:
۱- شریان هایی که عرصه طراحی را به شهر همچون کل واحد پیوند می زند.
۲- شریان هایی که عرصه طراحی را به حوزه پیرامونی آن پیوند می زند.

اتصالات عرصه عملیات طراحی به کل شهر
برای دست یابی به سطح بالای نفوذ پذیری از کلیت شهر به عرصه طراحی و داخل آن باید آن را از طریق بالاترین تعداد ممکن شریان های اتصالی سیستم به خیابان های اصلی شهر وصل کنیم. برای این منظور باید خیابان های اصلی خارج از مرزهای عرصه طراحی را پیدا و بر روی نقشه ای که مقیاس آن از ۱:۱۰۰۰۰ کوچکتر نباشد نشانه گذاری کرد.

اتصال به نظام خیابانهای اصلی
در داخل حوزه باید به دنبال شریان های اتصالی بگردید که در مستقیم ترین حال عرصه طراحی را به خیابان های اصلی وصل می کند. این کیفیت با تشخیص و مقایسه تعداد نقاط تعبیه دید مشخص می شود.

اتصالات به حوزه ی پیرامونی بلا فصل عرصه عملیاتی طرح( عرصه داخلی)
سپس در حوزه ای که به وسیله خیابان های اصلی تعریف شده به بررسی تمام مسیرهای ارتباطی عرصه طراحی بپردازید. لازم است مسیرهایی را هم بررسی کنید که بین عرصه طراحی و خیابان های اصلی قرار گرفته اند. اما به این خیابان ها متصل نشده اند.
بالاترین میزان تعداد نقطه ارتباط دهنده بین گونه ای از شریان های اتصالی هستند که قویترین میزان اتصال را با حوزه های پیرامون بلا فصل عرصه طراحی برقرار می کنند.

گونه های خیابان و طراحی تقاطع
طبقه بندی خیابان ها:
در مقوله ای مشخص کردن جایگاه فضایی تقاطع ها و جزئیات طراحی آن ها به گونه های خیابان هایی که به هم وصل می شوند مربوط است. برای اینکه بتوانید معابر خویش را طبقه بندی کنید لازم است که میزان جریان حرکت خودروها بر هر یک از معابر مورد ارزیابی قرار گیرد.

فهرست مطالب
محیط های پاسخده ۱
فصل اول: نفوذ پذیری ۱
بخش اول: اصول و مبانی طراحی: ۱
نفوذپذیری: وجوه عمومی و خصوصی ۱
نفوذ پذیری و فضاهای همگانی ۱
مزایای بلوک های کوچک ۱
کاهش نفوذ پذیری همگانی: ۲
جدایی گزینی ۲
نیاز به جبهه جلویی و عقبی: ۳
ساخت و ساز طولی بلوکها ۳
شروع طراحی: ۳
تراکم استفاده: ۳
ساختار بلوک: ۴
الزامات طراحی، چگونگی دستیابی به نفوذ پذیری: ۴
فصل اول: نفوذ پذیری ۴
بخش دوم: برگه های طراحی ۴
اتصالات عرصه عملیات طراحی به کل شهر ۵
اتصال به نظام خیابانهای اصلی ۵
گونه های خیابان و طراحی تقاطع ۶
طبقه بندی خیابان ها: ۶
برآورد جریان تردد سواره: ۶
تقاطع ها: ۶
تطبیق دادن اندازه ی بلوک ها: ۷
فصل چهارم ۷
بخش اول اصول و مبانی طراحی ۷
مشکلات در فضاهای بیرونی همگانی: ۸
انعطاف پذیری در مقیاس کلان و خرد: ۸
واحد های مسکونی خانوادگی: ۹
فضاهای بیرونی: ۹
قالب ترجیحی ساختمان: ۹
انعطاف پذیری مقیاس بزرگ در عرصه های داخلی: ۱۰
انعطاف پذیری مقیاس کوچک در عرصه های داخلی: ۱۰
باغچه های خصوصی: ۱۰
لبه ی فضا: ۱۱
خیابان های سواره رو و پر تردد: ۱۱
فضاهای خیابانی مشترک (مشاع) ۱۱
خرد اقلیم: ۱۲
فصل ۵ ۱۲
بخش اول اصول و مبانی طراحی: ۱۲
خوانایی در فرم ۱۲
خوانایی در کارکرد: ۱۳
انعطاف پذیری در مقیاس بزرگ: ۱۳
انعطاف پذیری در مقیاس کوچک: ۱۳
بخش دوم برگه های طراحی: ۱۴
شاخص های زمینه ای: ۱۴
شاخص های کاربردی: ۱۵
فصل ۶ ۱۵
اصول و مبانی طراحی ۱۵
طراحی برای همه حس ها ۱۵
مبانی غنای حس بصری: ۱۶
کاربرد تضادها برای دستیابی به غنای حسی: ۱۶
فاصله ( دید، رویت) ۱۶
زمان دید: ۱۶
تکنیک های و موارد و مصالح: ۱۷
بخش دوم: برگه های طراحی ۱۸
تضاد های بصری: ۱۸
الزامات زمان رویت: ۱۸
فصل هفتم ۱۹
بخش اول: اصول و مبانی طراحی ۱۹
رنگ تعلق و خوانایی: ۱۹
دلایل حمایت از رنگ تعلق: ۱۹
گونه های رنگ تعلق: ۱۹
محدودیت ها در رنگ تعلق: ۱۹
نحوه تصرف: ۲۰
نوع ساختمان: ۲۰
تکنولوژی: ۲۰
کجاها رنگ تعلق اتفاق می افتد: ۲۰
رنگ تعلق خصوصی: ۲۱
رنگ تعلق همگانی: ۲۱
الگوهای رنگ تعلق: ۲۱
بخش دوم برگه های طراحی ۲۱
دیوارهای داخلی: ۲۱
آستانه ها: ۲۲
پنجره ها: ۲۲
سطوح خارجی: ۲۲
فصل دوم : بخش اول : اصول و مبانی طراحی ۲۲
بخش دوم: برگ های طراحی ۲۳
پایه گذاری ۲۳
شیوه ی محاسبه قیمت املاک اجاره ای ۲۴
کل هزینه ی پروژه ها ۲۵
(خود آزمایی) ۲۵
فصل سوم بخش اول اصول و مبنای طراحی ۲۵
عناصر کالبدی کلیدی: ۲۶
بخش دوم: برگه های طراحی ۲۶


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: WORD