مقاله پرنده شناسی

مقاله پرنده شناسی

پرنده باز
مشخصات و ریشه واژگانی:‏
پرنده بزرگ تیز با منقار برگشته و محکم و دندانه دار که انواع گوناگونی دارد و ماده ‏بعضی از انواع آن را برای شکار تربیت می کردند.‏
کلمه باز به معنی پرنده معروف( باید از ‏vaza‏ به معنی پرنده مشتق باشد که آن هم از مصدر ‏اوستایی ‏vaz‏ به معنی پریدن مشتق است.‏
صورت پارسی این کلمه را ‏baz‏ د انسته اند و پهلوی را ‏baz‏ و ‏bac‏ یا ‏baj‏ .‏
هم چنین در فرهنگ فارسی به پهلوی صورت دیگری نیز برای نامیدن این پرنده در زبان ‏پهلوی پیشنهاد شده است. با تلفظ ‏caxyvak , cihrap‏ که بنظر میاید این تلفظ با واژه ‏‏(چرغ) مناسب تر باشد و احتمالاٌ نوعی خلط معنی و لغزش روی داده است. آنچه مسلم ‏است در متن پهلوی بندهش این کلمه چنان که گذشت ‏baj ,‎یاbac‏ ثبت شده است.۳‏
باز را در زبان عربی(بازی) و(صفر) گویند. و آن را به نام شهیاز و قوش هم می خوانند.‏

نوشتارهای پهلوی:‏
در کتاب بندهش دو بار از باز سپید سخن رفته و در هر دو مورد جزو آفریده های اهورایی ‏قلمداد شده است که به سود مردمان علیه( مار پردار) می جنگد:‏
‏…. مار پر دار اگر سایه بر کسی(از) مردم افکند، میرد و دادار باز سپید را برای از میان بردن ‏ان مار آفریده است که چون آن مار پر دار شود و به زیر پرتو خورشید رود تا سایه بر مردم ‏جاندار افتد تا می رند، باز سپید به کارزار آن مار رود و بدو ( آن مار) کشته شود. اگر ‏پیروزی باز را باشد. مار کشته شود، اگر مار چیره شود باز را کشد، اگر هر دو هم زور شوند ‏هر دو به یکدیگر پیچیده شوند، مرده بر زمین افتند.۱‏

نوشتارهای پهلوی:‏
در کتاب بندهش دو بار از باز سپید سخن رفته و در هر دو مورد جزو آفریده های اهورایی ‏قلمداد شده است که به سود مردمان علیه( مار پردار) می جنگد:‏
‏…. مار پر دار اگر سایه بر کسی(از) مردم افکند، میرد و دادار باز سپید را برای از میان بردن ‏ان مار آفریده است که چون آن مار پر دار شود و به زیر پرتو خورشید رود تا سایه بر مردم ‏جاندار افتد تا می رند، باز سپید به کارزار آن مار رود و بدو ( آن مار) کشته شود. اگر ‏پیروزی باز را باشد. مار کشته شود، اگر مار چیره شود باز را کشد، اگر هر دو هم زور شوند ‏هر دو به یکدیگر پیچیده شوند، مرده بر زمین افتند.۱‏

نماد و جایگاه در اساطیر ملل:‏
باز مانند اغلب پرندگان نوع خود، با چنگال های خمیده اش نماد ربا خواری، زیاده خواهی ‏و سلطه طلبی است از آنجایی که باز ماده از باز نر قویتر و ماهرتر است به همین جهت نشان ‏دهنده یک زوج زن سالار نیز هست. در عهد قدیم به دلیل اخلاقیات رایج در آن دوره، ‏نقش یک باز روی پشت دست علامت اشرافیت و برتری بود( قوش را ببیند) باز پرنده ‏شکاری و مهاجم است و گاه نشانه قضیت است. در چین باستان، باز مسخ کبوتر چاهی ‏است و علامت پاییز، فصل شکار و در عین حال فصل زندگی دور افتاده و بی رفت و امد. ‏در ضمن باز، در ارتباط با لاک پشت بود، چنانچه در جه- جینگ یاد داد. در مصر باز، ‏پرنده ای هوروس بود بنابراین علامت خورشیدی بود. باز هم مانند عقاب نماد قدرت ‏خورشید بود. یونانیان و رومیان در باز نشانه ی خورشید می دیدند.۱‏
مصریان و یونانیان این مرغ را مقدس می دانستند به حدی که اگر کسی سهواٌ او را می ‏کشت خطای عظیمی نموده بود لکن قوم یهود به موافقت شریعت او را یکی از حیوانات ‏نجسه می دانشتند۲ در گذشته باز را برای شکار تربیت می کردند و در زمان ساسانیان برای ‏شکار کسی را به باز داری می گرفتند۳ ‏
پرنده ای است معروف و مشهور که سلاطین و اکابر شکار فرمایند.۴‏
در قدیم شهرها را برصورت چیزها می ساختند، چنانکه شهر (شوش) بر صورت باز ساخته ‏شد. در قدیم پادشاهان به هنگام صید برای شکار پرندگان از باز استفاده می کردند از این ‏رو تربیت باز خود فنی عمده و از لوازم سلطنت به حساب می آمده است.۱‏

داستان صوفیانه:‏
در اسرار نامه عطار، از باز سپید شاهانه ای سخن رفته که بر سرای پیر زنی فرود می اید و پیر ‏زن پر و بال او را می کند و به چنگال و منقار او آسیب می رساند:‏
مگر باز سپید شاه برخاست بشد تا خانه ان پیر زن راست
و در کشف المحجوب هجویری به همین داستان اشاره شده است:‏
ولامحاله چون باز ملک بر دیوار سرای پیرزنی نشیند پر و بالش ببرند.‏
این حکایت به سایر متون صوفیانه نیز راه یافته است.‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت : 35,000 تومان

تعداد صفحات: 58

فرمت فایل: WORD